Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Skeppsbyggaren - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Skeppsbyggaren - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merTrivselregler

Vi äger fastigheten tillsammans och vi vårdar och underhåller den tillsammans! Var aktsam om vårt hus både på utsidan och insidan. Vi betalar gemensamt för alla skador och slitage.

Gå inte mot väggarna i trapphus och hiss med saker så det blir skrapmärken. Torka upp om ni spiller något. Det är inte tillåtet att borra och sätta upp något på väggarna i trapphusen. Att sätta upp paraboler, AC-anläggningar eller annat är inte tillåtet.

För att minska risk för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkong/terrass närmast fasaden vintertid.

Sopor
Släng soporna i rätt behållare och med rätt emballage. Matavfallet skall ligga i papperspåsar som finns att hämta vid varje garageingång. Större kartongark som till exempel pizzakartonger kan sätta igen sopsugen, vilket innebär att föreningen får betala för rensning av sopsugen. Släng sådant i återvinningen vid busshållplatsen.

Släng övrigt avfall som exempelvis glas, metall och kartong i återvinningen vid busshållplatsen eller på kommunens återvinningscentraler. Ställ det inte vid sopsugarna! Föreningen får då beställa hämtning, vilket kostar åtskilliga tusen kronor, vilket vi alla får betala.

Tänk på dina grannar, visa hänsyn
Dämpa ljudet från TV och radio framförallt tidig morgon och sen kväll/natt. Även då du har gäster eller spelar instrument. Borra inte i väggar efter kl 22.00. Tänk på att prat och ljud från balkonger sprider sig över hela innergården. Försök att hålla en dämpad ljudnivå efter kl 22.00

Mata inte fåglar
Tänk på att inte lägg ut mat till fåglar på balkong eller fönsterbleck. Fåglarna är vackra att se på men skräpar ner. De tappar även mat vilket lockar till sig råttor och möss.

Trapphus
Parkera inte cyklar, barnvagnar eller leksaker i trapphuset eftersom detta försvårar utrymning och städning. Lägg inte en dörrmatta framför din ytterdörr då det kan innebära en brandrisk. 

Rökning
Visa hänsyn till de som inte röker och tänk på att många är allergiker eller astmatiker. Släng inte fimpar på gården, utanför entrédörrar eller ner från balkonger.

Grillning
Visa varandra hänsyn. Använd endast el- eller gasolgrill.

Postfack
Sätt upp skylt på ditt postfack om du inte vill ha reklam. Lägg inte reklam ovanpå postfacken utan ta med ert skräp så ser det finare ut.

Sällskapsdjur
Låt inte hundar och katter använda vår gård som toalett. Växter dör och doften lockar dit andra djur.

Levande balkong och uteplats
Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra men inte piska eller skaka mattor/plädar mm eftersom dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. Vill man sätta upp balkongskydd så är det SANDATEX 1579 NCS-2000S-N som skall användas.

 


 

Code of conduct

We own the property together and we care for and maintain it together! Please take care of our house inside and out. We pay jointly for all damage and wear and tear.

Don't hit the walls of the stairwell and elevator with things so that there are scratches. Wipe up any spills. You are not allowed to drill or put anything on the walls of the stairwells. Putting up satellite dishes, AC systems or anything else is not allowed.

To reduce the risk of moisture infestation on the facade, it is important to snow plough the balcony/terrace closest to the facade in winter.

Garbage
Dispose of rubbish in the correct containers and with the correct packaging. Food waste should be placed in paper bags available for collection at each garage entrance. Larger cardboard boxes such as pizza boxes can clog our vacuum suction bins, which means that the tenant-owner association will have to pay for the cleaning of our vacuum suction bins. Throw such items in the recycling bins at the ‘Eriksbergtorget’ bus stop.

Dispose of other waste such as glass, metal and cardboard in the recycling centre at the ‘Eriksbergtorget’ bus stop or at the city's municipal recycling centres. Do not put it next to our vacuum suction bins! The tenant-owner association will then have to order a collection, which costs several thousand crowns, which we all have to pay.

Be mindful of your neighbours, show consideration
Turn down the noise from TV and radio, especially in the early morning and late evening/night. Even when you have guests or play instruments. Don't drill into walls after 10pm. Be aware that chatter and noise from balconies spreads throughout the courtyard. Try to keep the noise level down after 10 p.m.

Do not feed birds
Remember not to put food out for birds on balconies or window sills. Birds are beautiful to look at but they litter. They also drop food which attracts rats and mice.

Stairwell
Do not park bicycles, prams or toys in the stairwell as this makes evacuation and cleaning more difficult. Don't put a doormat in front of your front door as it can be a fire hazard. 

Smoking
Be considerate of non-smokers and bear in mind that many people suffer from allergies or asthma. Don't throw cigarette butts in the yard, outside front doors or off balconies.

Barbecuing
Be considerate of each other. Use only electric or gas barbecues.

Mailbox
Put a sign on your mailbox if you don't want advertising. Don't put advertising on top of post boxes, take your rubbish with you and it will look nicer.

Pets
Do not allow dogs or cats to use our yard as a restroom. It kills plants and the smell attracts other animals.

Living balcony and patio
If you want to put up flower boxes, do it on the inside of the balcony. Washing clothes or hanging laundry can be done but not whipping or shaking carpets/rug etc as the dust can fly into someone else's flat. If you want to install balcony protection, SANDATEX 1579 NCS-2000S-N should be used.

Brf* Skeppsbyggaren 2023

*Brf, short for ‘bostadsrättsförening’ =tenant-owner association

Brf Skeppsbyggaren
brfskeppsbyggaren.se